За Иновативния продукт

СЕРВОКЛАПАНИ С ДИРЕКТНО ДИГИТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

При съществуващите решения за сервоклапани с директно дигитално управление, задвижването на плунжера е винтово. Тези винтови задвижвания включват в структурата си винтогаечна предавка, трансформираща въртеливото движение в транслационно движение, която се задвижва от стъпков електромотор, с или без помощта на редуктор, като без редукторното задвижване е с много големи размери.. Съществен недостатък на тези решения е трудното премахване на хлабините в предавката и големите габарити на мотор-редукторната група, което не позволява вграждане на сервоклапана в клъстери. Поради сложната конструкция и размери тези решения имат и висока производствена себестойност.

Фамилията иновативни сервоклапани с директно дигитално управление на задвижването на плунжера, предмет на този проект, е с универсално предназначение, като сервоклапаните могат да бъдат вградени в хидравлични системи, по-специално при управление на различни изпълнителни механизми за транспортни, пътностроителни, подемни и много други машини при минимални габаритни размери на предавателния механизъм.

Сервоклапанът с директно дигитално управление(фиг.4.1 и 4.2) се състои от тяло (9) и плунжер (6), задвижван от електродвигател (7) посредством предавателен механизъм, състоящ се от последователно свързани планетен зъбен механизъм и гърбичен механизъм, като положението на плунжера (6) се контролира посредством следяща система (13), свързана със системата за управление на електродвигателя (14).

Квази планетният зъбен механизъм се състои от централно зъбно колело (1) с външни зъби, неподвижно централно зъбно колело (4) с вътрешни зъби, централно зъбно колело (3) с вътрешни зъби, броят на зъбите на което се различава с един, два или три зъба в сравнение с броя на зъбите на неподвижното централно зъбно колело (4), планетно зъбно колело (2) (или планетен блок зъбни колела), намиращо се в зъбно зацепване едновременно с трите централни зъбни колела (1), (3) и (4), и водило (H), на което е лагерувано планетното зъбно колело (2). Към неподвижното централно зъбно колело (4), фиксирано към тялото (9) на серво клапана, е фиксиран електродвигателят (7). Подвижното централно зъбно колело с вътрешни зъби (3) е лагерувано в тялото (9) на сервоклапана. Водилото (H), на което е лагерувано планетното зъбно колело (2), е лагерувано в подвижното централно зъбно колело с вътрешни зъби (3).

Гърбичният механизъм се състои от входна ротираща челна гърбица (3), ролки (5) и транслиращо изходно звено (6). Входната челна ротираща гърбица (3) представлява едно цяло с изходното звено на планетния зъбен механизъм, като тя се състои от два еднакви и дефазирани на 1808 челни гърбични профила, посредством което се осигурява разтоварването на изходното звено (6) от огъващ момент. Към плунжера (6) на серво клапана, представляващ изходно звено на гърбичния механизъм, е фиксирана неподвижно ос (8), на която са монтирани две двойки ролки, като вътрешните ролки (5) контактуват с двата профила на челната гърбица (3), а външните ролки (10) са лагерувани в надлъжни канали (12) в тялото (9) на серво клапана, с което се осигурява транслационно движение на плунжера (6). Затварянето на висшите кинематични двоици на гърбичния механизъм е силово и се осъществява чрез винтова пружина (11), работеща на натиск.

Положението на плунжера (6) на серво клапана се контролира посредством следяща система (13), свързана с управляващата система (14) на електродвигателя (7).

Фиг.4.1

Фиг.4.2

Входното за планетния зъбен механизъм централно зъбно колело с външни зъби (1), фиксирано към вала на електродвигателя (7), задвижва изходното за механизма подвижно централно зъбно колело с вътрешни зъби (3) посредством сателитното зъбно колело (2). Броя на зъбите на двете централни зъбни колело с вътрешни зъби (3) и (4) се различава и така при едно завъртане на централното зъбно колело (1) , входна ротираща челна гърбица (3), свързана неподвижно с централното зъбно колело с вътрешни зъби (3) се завърта на едно междузъбие (от порядъка на 1/60). Така се постига много голямо предвателно отношение ( над 120) и прецизно задвижване на плунжера чрез гърбичния механизъм без наличие на хлабини..

Иновативният характер на фамилията серво клапани с директно дигитално управление се обосновава на притежанието на интелектуална собственост върху два патента( единият е с лицензни права , а вторият , пряко отнасящ се до иновативното изделие е с пълни права в полза на Бъдещност АД ) виж Приложения А.3.3. Иновацията е разработена съвместно със специалисти от Технически Университет София и е апробирана във фирмата. Също така при усвояването на иновативната фамилия е предвидено да се прилага и натрупаното в Бъдещност АД ноу-хау от предишни проекти в областта на високо прецизните технологии, което гарантира технологичните, метрологичните и организационни възможности за успешно усвояване на иновативната фамилия. Успешното развитие на проекта се гарантира и от предимно експортно ориентирания продуктов лист на фирмата.

Експертна оценка за иновативността на продукта от техническа гледна точка.