За проекта

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проект 2ИПП-02-39/15.03.2012 г. „Сервоклапани с директно дигитално управление” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българската индустрия и нейното устойчиво развитие, като се създават условия за нарастване на експортно ориентираните продукти и запазване и стабилност на конкурентоспособността на световния пазар, както и създаване на условия за устойчиво финансово-икономическо развитие на „Бъдещност” АД като производител на висококачествени хидравлични разпределители и компоненти за хидравликата, притежаващ стабилни пазарни позиции в национален и световен мащаб.

Специфичните цели на проекта са:

- Внедряване на иновативен продукт-фамилия сервоклапани с директно дигитално управление, с който да се допълни продуктовата гама на „Бъдещност” АД, така че максимално да се отговари на пазарните потребности и да дадат нови перспективи за развитие на предприятието, стъпвайки на иновативни продукти и с по-голяма добавена стойност;

- Повишаване производствения капацитет и същевременно на ефективността на предприятието чрез внедряване в производство на фамилия сервоклапани с директно дигитално управление, които да бъдат конкурентни на тези на водещите световни производители;

- Обезпечаване на прецизността и качеството на изработка, така че внедрените иновативни клапани с директно дигитално управление да бъдат конкурентни на тези на водещите световни производители;

- Оптимизиране на разходната структура на производството, което да осигури постигане на оптимално съотношение цена/качество, да позволи гъвкава ценова политика и по-високи печалби на предприятието и на тази основа на стабилни работни условия и доходи на работещите в предприятието.

За успешното внедряване в редовно производство на фамилия сервоклапани с директно дигитално задвижване са закупени, доставени и въведени в експлоатация следното оборудване:

 1. Машина за безцентрово шлифоване с ЦПУ – 1 бр. - позволява фина довършително обработка на плунжерите и постигане на много високо качество на шлифовъчните повърхнини;
 2. Вакуумна инсталация за едновременно закаляване, отвръщане, отгряване, нитроцементация и цементация на стоманени детайли и карбонитриране на плунжери – 1 бр. - за извършване на термична обработка и нанасяне на износоустойчиви покрития;
 3. CNC струг – 5 бр. – за изработване на ротационно симетрични детайли с включени фрезови обработки от прътов материал;
 4. CNC четириосен вертикален машинен център – 6 бр. – за фрезова обработка на корпусни детайли и такива със сложна форма;
 5. Прецизна трикоординатна автоматизирана измервателна машина – 1 бр. – измерва контролно телата на корпусните детайли и тези със сложна форма като гръбначни механизми;
 6. Оптична сканираща измервателна система - 1 бр. - за контрол на ротационните детайли. Позволява да се интегрира измервателния процес в системата за обратна връзка и поднастойване на технологичния процес на шлифоване и струговане;
 7. Машина за измерване на отклонение от кръглост, цилиндричност и праволинейност – 1 бр. - за контрол на ротационните детайли.

Дейностите, предвидени в рамките на проекта, са:

 1. Подготовка и изпълнение на процедури за доставка на специализирано оборудване, необходимо за производството на фамилия сервоклапани с директно дигитално управление.
 2. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването, позволяващо внедряване в редовно производство на фамилия сервоклапани с директно дигитално управление.
 3. Системна интеграция на новото оборудване.
 4. Доразвитие и оптимизация в конструкцията на сервоклапаните. Оптимизация.
 5. Проверка и верификация на параметрите на фамилия типопредставители с провеждане на необходимите тестове на пробни серии от сервоклапани.
 6. Оценка на себестойността и технико-икономическата ефективност на фамилията, с цел осигуряване на устойчиво развитие на проектите и тяхната пазарна реализация.
 7. Организация и управление на проекта, в т.ч. визуализация и одит на проекта.

Резултатите от реализацията на проекта съвпадат със стратегическото решение на „Бъдещност” АД да създава, развива и произвежда иновативни продукти, като същевременно работи за разширяване на производствения си капацитет и подобряване качеството на продукцията си. С тези си действия компанията се стреми да утвърди своите позиции на съществуващите пазари, да осигури възможности за развитие в нови пазарни сегменти и по този начин да се поддържа високо ниво на конкурентоспособност.