За проекта

Проект 2ИПП-02-39/15.03.2012 г. „Сервоклапани с директно дигитално управление” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българската индустрия и нейното устойчиво развитие, като се създават условия за нарастване на експортно ориентираните продукти и запазване и стабилност на конкурентоспособността на световния пазар, както и създаване на условия за устойчиво финансово-икономическо развитие на „Бъдещност” АД като производител на висококачествени хидравлични разпределители и компоненти за хидравликата, притежаващ стабилни пазарни позиции в национален и световен мащаб. Специфичните цели на проекта са: - Внедряване на иновативен пр...